Schoolmaatschappelijk werk
Mijn naam is Tineke Boersma en ik ben schoolmaatschappelijk werker van alle CBO scholen binnen Franekeradeel. Daarnaast ook van de katholieke basisschool “de Kabas". Het school maatschappelijk werk is onderdeel van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Franekeradeel.
Tevens ben ik ook algemeen maatschappelijk werker in Franekeradeel.
Ik ben in dienst van Welzijn Centraal. Dit is een welzijnsinstelling die gevestigd is in Leeuwarden.

Mocht ik afwezig zijn door vakantie of ziekte, dan is mijn collega Peggy de Greve mijn vaste vervanger.

Wat kan het schoolmaatschappelijk werk voor u doen?
Heeft u vragen over uw kind, maakt u zich zorgen of ervaart u een probleem waarbij u het even niet meer weet dan kunt u terecht bij het Schoolmaatschappelijk werk.

Bij het schoolmaatschappelijk werk kunt u terecht met vragen zoals:
• Mijn kind wil niet goed luisteren
• Mijn kind is druk of agressief
• Mijn kind wordt gepest
• Het gaat niet goed op school
• Er is iets met mijn kind maar wat?
• Moet ik me zorgen maken om mijn kind?
• Ik vind het opvoeden momenteel best lastig en wil er graag met iemand over praten
• We hebben financiële problemen, wie kan me daar bij helpen?

Wat kan het schoolmaatschappelijk werk voor u doen:
• Samen met u gaan we onderzoeken wat er precies aan de hand is
• In een aantal gesprekken gaan we samen met u en, wanneer wenselijk ook met uw kind en/of de school, zoeken naar oplossingen die aansluiten bij uw kind, uw situatie en bij de school, om veranderingen in gang te zetten
• Wanneer noodzakelijk zoeken we met u naar een instelling die u en uw kind het beste kan helpen.
• De schoolmaatschappelijk werker kan ook bemiddelen tussen u en school

De hulp van de schoolmaatschappelijk werker is gratis en de gesprekken zijn vertrouwelijk.

Aanmelden
Wilt u graag een gesprek dan kan u zich aanmelden:
- via mail smwfraneker@welzijncentraal.nl
- via telefoon 058 234 8434 (Welzijn Centraal)
- via de Intern begeleider van de school

Naast het schoolmaatschappelijk werk kunt u ook bij mij terecht voor het algemeen maatschappelijk werk. Bijvoorbeeld voor vragen op het gebied van: schulden, financiën, relationele problemen, rouwverwerking, echtscheiding, opvoeding en omgangsregeling.

Welzijn Centraal Eewal 61 8911 GS Leeuwarden Tel: 058-2348434
Centrum voor Jeugd en Gezin Franekeradeel
Wat is het Centrum voor Jeugd en Gezin Franekeradeel?
Iedereen heeft wel eens vragen over opvoeden en opgroeien, wil meer
weten over gezondheid of is op zoek naar advies. Dan is het prettig om met
iemand te overleggen. Dat kan met familie of een goede vriend(in), maar
ook met het Centrum voor Jeugd en Gezin Franekeradeel, kortweg het CJG.

Altijd antwoord bij het CJG Franekeradeel
Bij het CJG Franekeradeel kan iedereen, (aanstaande) ouders, verzorgers, jongeren en professionals, terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Geen enkele
vraag is raar, hoe klein, onschuldig of ingewikkeld ook. Bij het CJG bent u op
de juiste plek. Wij zorgen ervoor dat u advies krijgt en als u dat wilt, regelen
we de juiste ondersteuning. Dat kan omdat in het CJG verschillende
organisaties samenwerken: basis onderwijs, voortgezet onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal, jongerenwerk, welzijnszerk, (school)maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg etc.
U kunt bij al deze instellingen terecht met uw vragen. De medewerkers weten vervolgens de weg naar het CJG. Zij zorgen ervoor dat u het antwoord of de hulp krijgt die passend is bij uw situatie.
U hoeft dus niet meer te zoeken bij welke instantie u moet zijn. Het CJG is
er voor iedereen, u heeft geen verwijzing nodig en de hulp is gratis

Hoe kom ik in contact met het CJG Franekeradeel?
Op www.cjgfranekeradeel.nl kunt u onder andere algemene informatie vinden
over opvoeden en opgroeien.
U kunt uw vraag stellen via www.cjgfranekeradeel.nl of per e-mail cjg@franekeradeel.nl .
Via www.cjgfranekeradeel.nl vindt u de contactgegevens van de CJG medewerkers.
Verwijsindex
Wat is de Verwijsindex?
De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals die werken met kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar (zorg, onderwijs, welzijn) een signaal kunnen afgeven dat zij zich zorgen maken over een kind of jongere. Het gaat om problemen die de ontwikkeling tot een gezonde, zelfstandige volwassene in de weg kunnen staan. Bijvoorbeeld: gedragsproblemen, hoog ziekteverzuim, pesten, problemen in het gezin of bij (vermoeden van ) kindermishandeling.

Hoe werkt het?
Het doel van de Verwijsindex is dat medewerkers van verschillende instanties sneller van elkaar weten dat ze bij hetzelfde kind/leerling betrokken zijn en daardoor beter met elkaar kunnen samenwerken in de hulpverlening. Als zij een signaal afgeven in de Verwijsindex, wordt alleen geregistreerd om wie het gaat. De reden voor de melding staat er om privacy redenen niet bij. Als ook andere hulpverleners een signaal over het zelfde kind/leerling afgeven in de Verwijsindex, dan krijgen zij elkaars contactgegevens om te overleggen of en hoe zij de hulpverlening gezamenlijk aan gaan pakken.
Ouders van kinderen tussen 0 en 16 jaar worden persoonlijk op de hoogte gesteld als een signaal over hun kind in de Verwijsindex wordt afgegeven en waarom dat gebeurd is.
Meer info: www.verwijsindexfryslan.nl
Passend onderwijs
Onze school en passend onderwijs
Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar wat als een kind, om welke reden dan ook, meer ondersteuning nodig heeft? Dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg met ouders, of andersom. Samen met de intern begeleider wordt gezocht naar de meest passende
onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Onze school en/in het samenwerkingsverband
Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in Friesland samen in het
samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO-SO Fryslân. Alle schoolbesturen van de basisscholen in Friesland zorgen er samen voor dat ieder kind kan rekenen op passend onderwijs. De samenwerkende schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ieder kind in de regio succesvol kan zijn op school.

Passend onderwijs: hoe en wat
Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen. Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind meerbegaafd is en wellicht een uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen. Vaak kan de leerkracht extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van onze intern begeleider die onderwijsondersteuning coördineert op onze school. Is meer nodig, dan kan onze school hulp krijgen vanuit ons samenwerkingsverband. Is een kind bij ons – of eventueel op een andere basisschool - echt niet op zijn plek, dan is er speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs dat passend onderwijs kan bieden.

Visie op passend onderwijs
De basisvraag voor passend onderwijs in het Samenwerkingsverband Passend Onderijs Fryslân: wat heeft dit kind nu nodig om tot leren te komen en zich goed te ontwikkelen? Daarbij past een positieve grondhouding naar kinderen. Over wat elke school in ons samenwerkingsverband minimaal moet bieden aan ondersteuning, hebben de schoolbesturen in onze regio afspraken gemaakt. Zij zien een sterke ‘basisondersteuning’ letterlijk als dé basis voor passend onderwijs. Oftewel: passend onderwijs gebeurt vooral in de eigen klas, bij de eigen leerkracht en op de eigen school. Ook zijn afspraken gemaakt waaraan extra onderwijsondersteuning moet voldoen: zo snel mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis, op de meest adequate manier, door de meest aangewezen persoon of instelling, samen met ouders en (zo nodig) partners in (jeugd)zorg. Samen met als uitgangspunt één kind, één gezin, één plan. Op die manier ondersteunen we een kind optimaal in verschillende domeinen in zijn of haarleven: school, ‘thuis’ en vrije tijd.

Schoolondersteuningsprofiel biedt duidelijkheid
Ouders kunnen zich voordat zij hun kind aanmelden bij een school goed oriënteren. Wat de school te bieden heeft op het gebied van (extra) onderwijsondersteuning staat beschreven in
Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Ook onze school heeft zo’n profiel gemaakt. Ouders kunnen dit inzien of bekijken op onze website. Net als andere scholen in ons samenwerkingsverband werkt ook onze school ‘handelingsgericht’. Wij kijken naar wat een kind wél kan en wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Dit wordt samen met ouders onderzocht. Ook kijken we naar de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht: hoe kan hij/zij passend onderwijs vormgeven?

Ouders (en leerkrachten) denken mee
Medezeggenschap hebben ouders (en onze medewerkers) óók. Zij zijn vertegenwoordigd in de
Ondersteuningsplanraad (OPR) van ons samenwerkingsverband. De OPR moet instemmen met het Ondersteuningsplan en is gesprekspartner van het bestuur van het samenwerkingsverband.

Wetgeving en zorgplicht
De Wet passend onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Daarmee hebben schoolbesturen zorgplicht gekregen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek voor ieder kind dat wordt aangemeld. Dat kan op de eigen school zijn, of op een andere school. Om dit goed te regelen werken regulier en speciaal (basis)onderwijs samen in ons samenwerkingsverband. Samen zorgen de schoolbesturen ervoor dat voor ieder kind een passende onderwijsplek is. Alleen voor zéér specialistische onderwijsondersteuning kan het zijn dat een kind niet in onze regio terecht kan. Meer over de wet: www.passendonderwijs.nl.

Informatie en contactgegevens online
Op http://www.passendonderwijsinfryslan.nl staat alle informatie over passend onderwijs in ons samenwerkingsverband. Hier vind je o.a. het Ondersteuningsplan, contactgegevens, het laatste nieuws (en nog veel meer).
GGD